Nihilizm (Hiççilik)

tarafından
253
Nihilizm (Hiççilik)

Nihilizm (Hiççilik)
Nihilizm, etimolojik olarak Latince’ye dayanır. Latince’de ‘hiç’ anlamında kullanılan nihil sözcüğünden türetilen nihilizm; her şeyin değerden ve manadan yoksun olduğu varsayımı üzerinde temellenir. Nihilist, nihilizmin kurallarını benimsemiş ve ilkelerine riayet etmiş kimselere verilen isimdir.
Nihilistler; insani iradenin özgürlüğünü, Tanrı’nın ontolojik varlığı ve bilginin imkanını reddeder.
Popüler adıyla hiççilik, 19. Yüzyıl Rusya’sında ortaya çıkmış ve kısa zamanda popülaritesini artırarak günümüze kadar gelmiştir. Nihilizmin doğasında reddetmek eğilimi vardır. Teori, her şeyin reddedilmesi üzerine kurulmuştur. Nihilizme göre var olan her şey şüphelidir. Geleneksel bilimleri reddeden ve klasik anlamda felsefeyi yok sayan nihilizmin özü maddecilik, yani materyalizmdir. Toplumda kutsal addedilen tüm kavram ve olgulara karşı çıkar. Devlet, din veya aile gibi sosyal ve siyasi olgular şüphelidir. Bu ve benzer otoritelere karşı ‘yok sayma’ tavrı alır.
Temelde tüm estetizmi yok sayan Nihilizm, faydacılığı ve bilimsel akılcılığı savunur. Sosyal be toplumsal bilimler ile klasik felsefi sistemleri tümüyle reddeder. Salt maddeci ve yalın olgucu anlayış ile yerleşmiş toplumsal düzenin karşısındadır. Temeline, sadece bilimsel doğruları oturtan Nihilizm, bilimsel doğrularla toplumun yerleşik sorunlarına çözüm bulunamayacağını da kabul eder.


Nihilizmin Kurucusu ve Taraftarları
Klasik ideolojilerin birçoğunu geride bırakan ve dünyanın hemen hemen her yerinden rağbet gören Nihilizm, Friedrich Nietzsche ile anılır. Friedrich Nietzsche ile adeta bütünleşmiş olan Nihilizmin birçok önemli entelektüel | bilim adamı taraftarı ve bulunmaktadır. Bunlar genel olarak:
Friedrich Nietzsche
Ludwig Andreas Feuerbach
Henry Thomas Buckle
Max Stirner
Albert Camus
Arthur Schopenhauer
Jean – Paul Sartre
Herbert Spencer

Şeklinde ifade edilebilir. Ülkemizde ise Neyzen Tevfik nihilist olarak bilinen düşünürlerdendir.
Nihilizm ve Din İlişkisi
Nihilizm tüm otorite ve kutsal atfedilen olgulara karşı çıkar. Nihilizm için etik, politik ve sair birçok husus içinde anlamsızlığı, hiçliği ve boşluğu barındırır. Nihilist ideoloji, inancı ve etik değerleri yok hükmünde kabul eder. Doğal olarak nihilistler için Tanrı’da reddedilmesi gereken olgulardandır. Nihlizm, yeni yeni ortaya çıktığı 19. Asırda ilahi ve ahlaki değerlere karşı çıkarak kendisini anlamlandırmış, mevcudiyetini bu ‘ret’ üzerinden tanımlamıştır.
Nihilizm ve din ilişkisi, nihilizmin metafiziği reddetmesinden bağımsız incelenemez. Zira metafizik anlamsız ve hiç olarak kabul edilir. Dolayısıyla Tanrı’nın nihilizme göre anlamlandırılması da beyhudedir. Bu yüzden denilebilir ki; nihilizm, dini inanç, itikat ve akaidi reddeder, değerleri anlamsız kabul eder. Bir yaratıcının varlığını yok saymaları da buradan mürekkeptir.
İradenin özgürlüğüne inanmayan nihilistler, etiğin sadece anlamsız bir tabu olduğunu kabul eder ve otoriter tüm değerlere karşı refleks gösterir. Nihilizmin önemli temsilcilerinden kabul edilen düşünür Nietzsche’ye göre Nihilizm; ulu ideallerin anlam ve değerlerini kaybetmesinden doğan olumsuz düşünce tutumu olarak ifade edilmektedir.
Meta Etiket: Rehber içerik formatında hazırlanan Nihilizm başlıklı metin, bireylerin talep ettiği soruları yanıtlar niteliktedir.